За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Макулна дегенерация

НЗОК клинични пътеки

 

 

 

Зрителната система на човека се състои от три части: периферна, проводникова (зрителни пътища) и централна.

 

1. Към периферната се причисляват очната ябълка и придатъците й (клепачи, слъзен апарат, конюнктива, орбита и двигателен апарат на окото).

 

 

 

 

 

  • Очна ябълка - има кълбовидна форма и се състои от три обвивки - външна (роговица и склера), средна - съдовица, състояща се от хориоидея, цилиарно тяло и ирис, и вътрешна - ретина. Очното съдържимо включва предно- и заднокамерната вътреочна течност.

 

Външна обвивка на очната ябълка:

- Роговица – представлява предната 1/6 от външната обвивка. Тя е гладка, лъскава, прозрачна и притежава свойството да пропуска, пречупва и отразява светлината.

- Склера – представлява задните 5/6 от външната обвивка. Тя е бяла и непрозрачна (бялото на окото). Съставена е от съединителна тъкан.

 

 

 

Средна обвивка на очната ябълка:

- Ирис – най-предната част на средната обвивка. Представлява отвесно разположена мембрана с кръгъл отвор в средата. Предната очна камера го отделя от роговицата, а отзад граничи със задната очна камера, лещата и стъкловидното тяло.

- Цилиарно тяло – слой от мускулни влакна, който заема пространството между ириса и хориоидеята. То взема участие в процеса на свиване и отпускане на лещата (акомодация);

- Хориоидея (съдова обвивка) – заема задните 2/3 от средната обвивка, съставена е от гъста съдова мрежа. Функцията й е да изхранва външните слоеве на ретината.

 

 

 

 

Вътрешна обвивка на очната ябълка:

- Ретина – изгражда се от два основни слоя - пигментен и нервен. В клетките на пигментния слой се натрупват голямо количество зрънца от пигмент, който при силно осветяване поглъща голяма част от лъчите и така предпазва светлочувствителните клетки от свръхвъзбуждане. Нервният слой се изгражда от няколко вида клетки, от които особено важна функция имат т.нар. фоточувствителни клетки. Те трансформират  зрителното дразнене в нервен импулс, възприеман в мозъчната кора, като зрителен образ. Фоточувствителните клетки са два вида – пръчици (отговорни за светловъзприятието, осъщесвяващи периферното и вечерното зрение) и колбички (отговорни за форменото зрение и цветоусещането). Те трансформират зрителното дразнене в нервен импулс, който предават на нервни клетки, чиито израстъци се събират в т.нар. „сляпо петно” (папила), откъдето води началото си зрителният нерв. Мястото на най-ясно виждане се нарича „жълто петно” или макула. То представлява струпване на фоточувствителни клетки.

 

 

 

Очно съдържимо:

- Предна очна камера – разположена е между роговицата и ириса. Свързва се със задната очна камера чрез зеничния отвор.

- Задна очна камера – представлява пространството между ириса отпред, лещата отзад и ресничестото тяло. И двете камери са изпълнени с вътреочна течност, която поддържа вътреочното налягане и участва активно в изхранването на роговицата, лещата и стъкловидното тяло. Тя се произвежда от израстъци на ресничестото тяло, като изпълва задната очна камера, преминава през зеничния отвор в предната очна камера. Оттича се в иридо-корнеалния (преднокамерен) ъгъл – мястото където роговицата преминава в склера, а ирисът в цилиарно тяло и напуска очната ябълка.

- Леща – има форма на двойноизпъкнало, прозрачно тяло, което не съдържа нерви и кръвоносни съдове и е част от диоптричния апарат на окото. Има способността да увеличава пречупвателната си способност под действието на цилиарното тяло и участва в акта на акомодация.

- Стъкловидно тяло – изпълва вътрешността на очната ябълка и е разположено между лещата и ретината. Представлява прозрачно, безцветно, желеподобно тяло, което участва в оптичния апарат на окото и поддържа тонуса и формата му. Участва в обмяната на веществата на очните тъкани.

 

 

 

 

  • Конюнктива - представлява прозрачна, лигавична обвивка, която покрива предната част на склерата и вътрешната повърхност на клепачите. Покрита е със слъзен филм, който има изхранваща функция по отношение на роговицата. При затворени клепачи се получава закрито цепковидно пространство, наречено конюнктивен сак. Поради богатата й инервация, конюнктивата е с подчертана сетивност. Всяко попадане на чуждо тяло в конюнктивата предизвиква рефлекторно усилване на слъзната секреция, целяща механичното му изхвърляне.

 

  • Слъзен апарат - включва слъзната жлеза и добавъчните жлези, намиращи се в конюнктивата, както и слъзоотводните пътища. Основната функция на слъзния апарат е сълзообразуването и сълзоотделяне. Слъзната секреция се дели на основна и рефлексна. Основната представлява образуването на нормално съществуващия слъзен филм върху роговицата и конюнктивата. Рефлекторната има воднист вид и се произвежда при локално дразнене на конюнктивата и при емоционална възбуда. Слъзната жлеза е с големината на бадем и е разположена зад горно-външния ръб на очната ябълка. Слъзните пътища участват в отвеждането на образувания секрет в конюнктивалния сак, както и в последващото му евакуиране към носната кухина и носоглътката.

 

 

 

2. Проводникова част (зрителни пътища)

 

Зрителните пътища провеждат светлинното дразнене, трансформирано в нервен импулс, от ретината до коровото представителство на зрителната система в главния мозък.

 

Зрителният път е съставен от пет части:

- зрителен нерв;

- зрително кръстовище (хиазма);

- зрителен тракт (зрителен път);

- странично коленчато тяло;

- зрителен сноп, свързан с първичната зрителна кора.

 

 

В хиазмата става кръстосване на нервните влакна, идващи от вътрешните половини на ретината. Влакната, които идват от страничните половини, се разполагат по външната част на кръстовището. След хиазмата, нервните влакна продължават в зрителни пътища (ляв и десен), като всеки от тях провежда информация от ретините и на двете очи.

 

 

 

3.  Централна част

 

Намира се в кората на тилния мозъчен дял. Тук се извършва окончателният анализ и синтез на зрителния образ.

 

 

 

 

Функции на зрителната система

 

Зрението е сложен процес, който включва четири различни усещания -  светлоусещане, цветоусещане, формено зрение (централно и периферно) и двуочно (дълбочинно) зрение.

 

  • Светлоусещане:

Светлоусещането представлява генериране на зрителни субективни усещания, в резултат на въздействието на светлинните лъчи върху зрителната система. Трансформацията на светлинната енергия в нервен импулс се извършва в клетките на ретината (пръчици и колбички). Този импулс се предава по проводната част на зрителната система до зрителната кора на главния мозък, където окончателната му обработка води до осъзнаване на светлинното дразнене.

 

  • Цветоусещане:

Способността на зрителната система да възприема дразнения от лъчи с различна дължина на вълната, в резултат на което се поражда субективно усещане за цвят, се нарича цветоусещане. Цветът на даден предмет зависи от това, кои от лъчите се отразяват в него и в каква степен. Морфологичният субстрат на цветното зрение са конусчетата на ретината.

 

 

  • Формено зрение:

Централното и периферно зрение се разглеждат заедно, защото представляват функция на цялата ретина. Те се обединяват под общото название формено зрение.

Централната част на ретината (макула) осъществява най-ясно и точно формено зрение. Това зрение се нарича централно и се осъществява от колбичките. С него се различава ясно формата, подробностите и големината на предметите.

Зрението, което се осъществява от частите на ретината извън макулата, се нарича периферно. Периферното зрение се осъществява предимно от пръчиците, които възприемат движението и определят сумрачното и нощното зрение. Периферното зрение е безцветно, сиво зрение, което служи за ориентиране в пространството.

 

  • Двуочно зрение:

Зрителната система на човек е в състояние да възприема средата едноочно и двуочно. Двуочното зрение е най-съвършената форма на зрение. При него моторните и сензорните системи на двете очи действат съвместно и осигуряват едновременно насочване на зрителните оси към обекта. Получените от всяко око възприятия се сливат в един обобщаващ зрителен образ, което позволява определянето на неговата локализация в пространството.

 

 

 

Дегенерациите на ретината се характеризират със своето разнообразие. Много често те преливат една в друга или представляват даден етап от развитието на определена група дегенерации. Най-общо дегенерациите на ретината се делят на макулни и периферни.

 

 

 

Макулната дегенерация представлява атрофия на част от ретината, наречена макула, като се изразява в отпадане на централното зрение, най-често без засягане на периферното. Макулата представлява около 2% от повърхността на ретината. Останалите 98% не се засягат от това заболяване. Въпреки това, половината от кората на главния мозък, отговорна за виждането, обработва информацията постъпваща от тези 2%. Макулната дегенерация не води почти никога до пълна слепота, но влошава качеството на живот, тъй като при загуба на централно зрение много дейности от ежедневието стават невъзможни.

 

 

 

 

Макулната дегенерация се дели най-общо на:

  • вродена;
  • наследствена;
  • придобита.

 

Вродената макулна дегенерация включва състояния, при които през вътреутробното развитие макулата не се формира или остава недоразвита.

 

Към наследствените макулни дегенерации спадат болестите:

- Ювенилна ретиносхиза, свързана с пола;

- Болест на Щаргард;

- Пигментна дегенерация на ретината (пигментен ретинит);

- Вителиформена дегенерация на макулата (на Best).

 

 

Придобитата макулна дегенерация се проявява с напредване на възрастта, като според различни проучвания 25% от 75-годишното население има някаква форма на макулна дегенерация. Тя се води като една от най-честите причини за трайно увреждане на централното зрение при възрастните.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Кремена Тодорова

Специалност
Очни болести
Медицинско заведение
ГПСМП ДЛЛОЗ „Светлина” ООД, СБАЛОБ „Зора”
Медийни
партньори